Meny

Olle Schmidt har varit verksam i Östergötland sedan 1990-talet. Hans verk är ett exempel på det så kallade postmodernistiska måleriet, där element från de klassiska konstgenrerna vävs samman med element från populär konst. Med psykedeliskt verkande färgytor och olika element förvandlar Olle Schmidt romantiska landskap till associativa kollage.

Målningens titel hänvisar till David Lynchs Twin Peaks-universum. Regissörens blandning av surrealism, mystik och kitsch har påverkat Olle Schmidt i hans konst. Målningen passar bra in i vår samling och kompletterar den med samtida versioner av landskapsmåleri. Figurer, arkitektoniska former och vardagsföremål bryter mot den romantiska traditionen i det europeiska landskapsmåleriet.

Olle Schmidt hänvisar till den svenske landskapsmålaren Carl Fredrik Hill som inspiration, som också visas här.

Olle Schmidt skriver själv:

"Varför gör man de bilder man gör? Varifrån kommer idéer och tankar? Är det egna upplevelser eller noggrant planlagda skisser som ligger som grund för bildens tillkomst? Kan det möjligen vara en hjärnas irrgång?

Förmodligen är det allt på en gång, för egen del så finns det också en stor påverkan genom konstnärskollegor genom olika tider. Deras tankar och erfarenheter synliggör frågor och kunskap både i innehåll och teknik av till exempel måleriska problem som har intresserat mig. En av mina konstnärsförebilder är Carl Fredrik Hill. Hills konst är intressant och inspirerande under hela hans liv med det är åren kring 1876–1878 som har intresserat mig lite extra. Det finns något melankoliskt och gåtfullt i flera verk från den tiden."

Olle Schmidt has been active in Östergötland since the 1990s. His work is an example of so-called postmodernist painting, where elements from classical art genres are interwoven with elements from popular art. Using psychedelic colours and various elements, Olle Schmidt transforms romantic landscapes into associative collages.

The title of the painting refers to David Lynch's Twin Peaks universe. The director's mix of surrealism, mysticism and kitsch has influenced Olle Schmidt's art. The painting fits well into our collection and complements it with contemporary versions of landscape painting. Figures, architectural forms and everyday objects break with the romantic tradition of European landscape painting.

Olle Schmidt refers to the Swedish landscape painter Carl Fredrik Hill as inspiration, who is also shown here.

Olle Schmidt writes:

"Why do you make the pictures you make? Where do ideas and thoughts come from? Is it personal experience or carefully planned sketches that form the basis for the creation of the picture? Could it possibly be an aberration of the brain?

Probably it's all at once, for my own part there is also a great influence from fellow artists through the ages. Their thoughts and experiences highlight issues and knowledge both in content and technique of e.g. painting problems that have interested me. One of my artistic role models is Carl Fredrik Hill. Hill's art is interesting and inspiring throughout his life, but it is the years around 1876-1878 that have interested me a little extra. There is something melancholic and mysterious in several works from that time."

Stillbild från filmad intervju med konstnären Olle Schmidt.