Meny

Vad för ärenden omfattas?

Här kan du rapportera in missförhållande av allmänintresse såsom människohandel, ekonomisk brottslighet, miljöbrott, allvarliga säkerhetsbrister och tjänstefel, bedrägerier, mutor och jäv.

 

Vem kan rapportera in via visselblåsarfunktionen?

De som enligt lagen omfattas är anställda och tidigare anställda, inhyrd personal, förtroendevalda, den som söker en tjänst, en praktik eller ett volontäruppdrag, underentreprenörer samt leverantörer. Om du inte omfattas enligt ovan ska du istället använda andra kanaler för synpunkter, avvikelser och andra ärenden.

Den som rapporterar i enlighet med visselblåsarlagen har ansvarsfrihet vid åsidosättande av tystnadsplikt och är genom lagen skyddad för repressalier och hindrande åtgärder från den organisation man rapporterar om.


Om mitt ärende eller jag inte omfattas enligt ovan?

Som anställd: kontakta din närmaste chef, HR-chef eller huvudskyddsombud. Övriga: vänligen ta kontakt via info@ostergotladsmuseum.se eller 013-230 300.

 

Hur gör jag en anmälan?

En anmälan kan göras skriftligt, muntligt eller vid ett fysiskt möte genom att kontakta:

Mari Trollvik,
HR- och kvalitetschef vid Bohusläns museum
0522-65 65 71
vissel@bohuslandsmuseum.se

 

Kan jag vara anonym?

En inkommen anmälan blir en allmän handling men uppgifter som kan identifiera dig omfattas av sekretess och lämnas inte ut. Du kan även vara helt anonym i din anmälan men vi kan då inte lämna någon återkoppling till dig eller be om mer information. Anmälan hanteras endast av behöriga personer.

 

Vem tar emot min anmälan?

Anmälningar tas emot av en extern oberoende person som gör en första bedömning av ärendet och utifrån det beslutar om vidare handläggning. Vid vidare utredningsbehov kopplas styrelseordföranden för museet in och vid behov anlitas extern part.

 

Vad händer efter att jag har skickat in en anmälan?

Under förutsättningar att du har lämnat kontaktuppgifter och inte frånsagt dig rätten till återkoppling så får du inom sju dagar en bekräftelse på att din anmälan är mottagen. Inom tre månader ska du ha fått en återkoppling om vilka åtgärder som har vidtagits utifrån din anmälan. Om du gör din anmälan anonymt finns det ingen möjlighet att ge dig en återkoppling, men vi handlägger givetvis din anmälan utifrån den information som du har tillhandahållit.

För allmän information kring visselblåsarfunktionen på Östergötlands museum, kontakta HR-chef.