Meny
Konservering.

Dokumentation, förundersökning och besiktning 

Alla konserveringsuppdrag dokumenteras. Gemensamt vid dokumentationerna är att objekten och arbetsprocessen beskrivs i text och bild. Rapporten skickas till beställaren och arkiveras i länsmuseets arkiv. Gällande till exempel kyrkor och byggnadsminnen skickas rapporten även till länsstyrelsen, stiftet och Riksantikvarieämbetet.

En förundersökning innehåller allt från beskrivning och undersökning av objektet, materialanalyser, till genomgång av historiska källor och arkiv. Förundersökningens resultat utgör sedan grunden i ett kommande åtgärdsprogram.

Vid erbjuder också hjälp till andra institutioner och museer vid besiktning av konstföremål till utställningar, både inför in- och utlån.

Konservering. Detaljer

Åtgärdsprogram och kostnadsberäkningar

En förundersökning eller besiktning leder ofta till ett program med beskrivning över vad som behöver åtgärdas och hur arbetet ska utföras.

Åtgärdsprogrammet kan sedan användas som underlag vid prioritering och planering av konserveringsinsatser. Dokumentation och åtgärdsförslag förväntas vid ansökan om byggnadsvårdsmedel, kyrkoantikvarisk ersättning och tillstånd hos länsstyrelsen.

Konservatorerna i arbete

Skadeinventering

Skador på föremål och inredning i exempelvis större föremålssamlingar eller kyrkobyggnader är ofta oöverskådliga. De kan ha uppkommit på grund av olämpligt klimat eller felaktig förvaring och hantering. I en skadeinventering föreslår vi förebyggande åtgärder, översyn eller vård och gör då en prioritering av föremålens åtgärdsbehov.

Länsmuseets konserveringsenhet har sedan 2003 utfört skadeinventeringar av bemålade föremål och fasta inventarier i våra kyrkor. Skadeinventeringen har gjorts på stiftets uppdrag främst för att planlägga vårdinsatser, men även för att användas som underlag för den enskilda församlingens vård- och underhållsplanering. Genom inventeringen skapas en överblick av vårdbehovet så att rätt prioritering kan göras för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning.