Meny

Museernas konstsamlingar är lika varierande som de människor som en gång samlade dem. Många av dessa samlingar är baserade på en enda donators preferens. De är ofta oorganiserade och ofullständiga. Museerna är deras arvtagare.

Östergötlands museums konstsamling omfattar cirka 10 000 föremål, bland annat oljemålningar, akvareller, grafik, teckningar och skulpturer. Kärnan av samlingen är en gåva som samlaren Carl Dahlgren testamenterade till museet efter sin död 1894. Den omfattar mer än 1 800 konstverk. De är huvudsakligen porträtt och landskapsmålningar i olja. Med tiden har fler konstverk lagts till. De skänktes under donatorernas livstid eller testamenterades efter deras död. De köptes också direkt från konstnärer eller på auktionshus.

Men hur och enligt vilka kriterier görs samlingarna? Med exempel på de senaste förvärven vill vi ta dig med bakom kulisserna på vårt museum.

*

Museum art collections are as diverse as the people who once collected them. Many of these collections are based on the preferences of a single donor. They are often disorganised and incomplete. Museums are their heirs.

Östergötland Museum's art collection comprises around 10 000 objects, including oil paintings, watercolours, prints, drawings and sculptures. The core of the collection is a gift that collector Carl Dahlgren bequeathed to the museum after his death in 1894. It comprises more than 1 800 works of art. They are mainly portraits and landscape paintings in oil. Over time, more works of art have been added. They were donated during the lifetime of the donors or bequeathed after their death. They were also bought directly from artists or at auction houses.

But how and according to what criteria are collections made? With examples of recent acquisitions, we want to take you behind the scenes of our museum.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om medverkande konstnärer och deras verk.

Click on the links below to read more about the participating artists and their artworks.

 

Olle Schmidt – Fire walk with me

Olle Schmidt – Tankar i tiden

Hasti Radpour – This shall also pass

Carl Fredrik Hill – Klippstup med figur och Luc-sur-Mer

Nils Dardel – Georges Papazoff

Olaf Jordan – Porträtt av Britt Åström

Johan Christian Dahl – Kronborgs slott i månsken

Stina Opitz – Artist in residence II

 

Längre ner på denna sida hittar du även mer information om hur museet arbetar med nyförvärv, urval och inventering.

Further down this page you will also find more information about how the museum works with new acquisitions, collecting and inventory.

Nyförvärv

Att samla in är en av museets viktigaste uppgifter – tillsammans med bevarande, forskning, utställning och förmedling. Det handlar om att rädda kulturella objekt från att försvinna. Och det handlar om att utöka och komplettera en befintlig samling.

Offentliga institutioner som ett museum har en begränsad budget. Att köpa nya konstverk är bara ett sätt att komplettera en samling. Vi kan också låna in historiska och samtida konstverk eller ta emot dem som donationer eller testamentariska gåvor.

 

Urval

Vad som samlas in beror på kunskaper och trenderna i ett samhälle. Varje museum har ett samlingskoncept. Detta bestämmer syftet och målet med en samling. Det handlar alltså om vad ett museum vill fokusera på och vilken profil det vill utveckla.

Eftersom Östergötlands museum har många porträtt och landskapsmålningar i samlingen passar dessa två genrer särskilt bra att samla. Då kan museet visa hur de har utvecklats under historiens gång. Men det är också viktigt att stärka den regionala konsten och spegla mångfalden i vårt samhälle. Det är museets uppdrag.

 

Inventering

En del personer som arbetar på museet befattar sig framför allt med samlingarna. Arkivarier och intendenter är riktiga experter på att samla in och organisera. De ser till att objekt förvaras på rätt sätt. De dokumenterar allt för eftervärlden och gör samlingarna tillgängliga.

New acquisitions

Collecting is one of the most important tasks of a museum – along with conservation, research, exhibition and communication. It is about saving cultural objects from disappearing. And it is about expanding and complementing an existing collection.

Public institutions like a museum have a limited budget. Buying new artworks is only one way to complete a collection. We can also borrow historical and contemporary artworks or receive them as donations.

 

Selection

What is collected depends on knowledge and trends in a society. Every museum has a collection concept. This determines the purpose and goal of a collection. It is about what a museum wants to focus on and what profile it wants to develop.

Since Östergötlands Museum has many portraits and landscape paintings in its collection, these two genres are particularly suitable for collecting. Then the museum can show how they have developed over the course of history. It is also important to strengthen regional art and to reflect the diversity of our society. This is mission of the museum.

 

Inventory

Some people who work at the museum are primarily concerned with the collections. Archivists and curators are real experts in collecting and organising. They make sure that objects are stored properly. They document everything for posterity and make the collections accessible.

Skärmdump på en inventering i museets databas Primus.

Här intill är ett exempel på en inventering i vår databas "Primus". Du kan se exemplet som ett original i konstutställningens första rum. Klicka här för att se hur målningen ser ut i databasen Digitalt Museum när den publiceras. Databasen används av norska och svenska museer.

*

Here is an example of an inventory in our "Primus" database. You can see the example as an original in the first room of the art exhibition. This is what the painting looks like in the Digitalt Museum database when it is published. The database is used by Norwegian and Swedish museums.