Meny
Startbild för en film med rubriken Arkeologi.

Vi kan tyvärr inte spela videon för dig

På grund av dina cookie-inställningar kan vi tyvärr inte visa den här videon för dig. Du behöver acceptera cookies för kategorierna Nödvändiga och Marknadsföring för att videon ska kunna spelas.

Ändra cookie-inställningar
Arkeologer i Vadstena.

Arkiv och magasin

I museets arkiv och magasin har vi tillgång till kunskap och föremål som samlats in under nästan 100 år. Mycket av materialet handlar just om arkeologiska undersökningar eller föremål som hittats vid t ex jordbruksarbete.

Denna samlade kunskap hjälper oss att sätta in dagens samhälle i ett historiskt sammanhang.

Arkeologi. Vadstena

Publik verksamhet 

Att delge vår kunskap och våra tankar om Östergötlands historia är ett centralt uppdrag för museets arkeologer. Vi arbetar ute i länet med visningar, föredrag, kursverksamhet och exkursioner. Tillsammans med museipedagogerna besöker vi skolor, producerar utställningar och genomför olika programverksamheter på våra grävningar. Särskilt viktigt är vårt arbete med barn och ungdomar.

Vi producerar också informationsmaterial och fornminnesskyltar. Uppdragen kommer från föreningar, företag, kommuner och andra intressenter.

Arkeologi. Skelett

Fornlämningar

Vi har alla ett ansvar för att skydda och bevara de fysiska minnena från forna tider – fornlämningarna.

Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen och definieras som anläggningar eller lämningar efter människors verksamhet under forna tider och som tillkommit genom äldre tiders bruk. De ska dessutom vara varaktigt övergivna och ha tillkommit före år 1850. Lagskyddet omfattar även en skyddszon kring lämningen, ett så kallat fornlämningsområde.

Förhistoriska gravar, till exempel högar, rösen eller stensättningar, är vanliga fornlämningar. Rester efter boplatser och arbetsplatser utgör också fornlämningar, men även lämningar från senare tider, såsom exempelvis torplämningar och milstolpar, är idag vanligt förekommande fornlämningar.

Arkeologi i Himmelstalund

Kulturhistoriska lämningar 

Många fornlämningar syns inte ovan jord, eftersom de övre delarna har förstörts eller täckts över. Ett exempel är medeltida kulturlager i städer.

Lämningar som kan antas vara tillkomna efter år 1850, såsom t ex kolbottnar samt vissa torp- och kvarngrunder, räknas som Övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa lämningar faller under skogsvårdslagens hänsynsparagrafer och ska om möjligt behandlas med samma hänsyn som fornlämningar.

I takt med att samhället förändras, förändras också innebörden i fornlämningsbegreppet. De lämningar som är Övriga kulturhistoriska lämningar idag, kan räknas som fornlämningar om några år.

Arkeologer i Vadstena

Fornfynd 

Fornfynd är föremål som hittas i eller vid en fornlämning eller som kan antas vara från tiden före 1850 och som saknar ägare. Man är skyldig att anmäla ett fornfynd om:

- det är funnet vid fornlämning

- föremålen är två eller flera

- föremålen är av guld, silver, koppar eller brons

Anmälan ska ske till museet eller länsstyrelsen. Ett enstaka föremål kan man få behålla. Men det är viktigt att få det registrerat; varje fornfynd är en viktig pusselbit för att förstå historien.

Skogsglänta

Skog och lämningar 

I våra skogar finns många lämningar från olika tider och verksamheter. Här finns bl a förhistoriska gravar och omfattande stensträngssystem, torpgrunder med tillhörande odlingsmarker och rester efter stengärdesgårdar.

I skogen har man även tillverkat tjära och s k tjärdalar finns i riklig mängd i länets södra delar. Man har också tillverkat kol i kolmilor och platserna för dessa ses som stora runda förhöjningar i marken, så kallade kolbottnar, ofta med en närliggande kolarkojgrund. I närheten finns ibland även en eller flera grunder efter kvarnar, sågverk och hyttor, belägna i en större bäck eller åfåra.

Arkeologisk undersökning av Galgiebergs lyckorna, Skänninge gamla avrättningsplats.

Temadag

Arkeologidagen är en återkommande programpunkt, sista söndagen i augusti varje år. Dagen är ett uppskattat tillfälle för oss arkeologer att möta allmänheten.

Tidskrift

Årligen utkommer tidskriften Arkeologi i Östergötland, ett samarbetsprojekt med Arkeologerna vid Statens historiska museer, Stiftelsen Kulturmiljövård och Östergötlands museum. Senaste numret kan du köpa via museets förlag.

Blogg

Personal från avdelningen för arkeologi och byggnadsvård på Östergötlands museum bloggar på Arkeologi och byggnadsvård i Östergötland.