Meny

Pilotprojektet är det första i sitt slag i Östergötland och utlysningen görs av Norrköpings Konstmuseum och Östergötlands museum. Satsningen tar avstamp i bruksorten Skärblacka utanför Norrköping och syftar till att utforska vad gestaltad livsmiljö kan vara i praktiken och vad det kan innebära för ett samhälle utanför centralort. Begreppet gestaltad livsmiljö omfattar både arkitektur, form, design, stadsbyggnad, konst och kulturmiljö. Det handlar om en helhetssyn på våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Målet med projektet är att utveckla metoder för hur konstnärliga processer kan bidra till utveckling av platsen samt engagera och involvera platsens olika aktörer.


Skärblacka var tidigare en egen kommun som blev införlivad i Norrköpings kommun 1971. Orten ligger nära Motala ströms utlopp i sjön Glan, vid ett 6 meter högt fall som länge nyttjats för vattenkraft. I äldre tid för kvarndrift och från år 1870 för att driva det samma år anlagda pappersbruket. Skärblacka har ett centrum i mitten av samhället med ett bibliotek och i närheten finns ishall, simhall, låg-, mellan och högstadieskola. Folkrörelserna och föreningslivet har haft och har fortfarande en stark ställning i Skärblacka. Skärblacka bruk ingår koncernen Billerud som är ortens stora arbetsgivare med 740 anställda. Det bor idag drygt 4000 invånare på orten.


Inom ramarna för utlysningen bjuds konstnärer in att verka i Skärblacka tillsammans med invånare och lokala aktörer. Vilka perspektiv och sammanhang som blir aktuella beror på de konstnärer som engageras och deras praktik. Konstnärerna ges möjlighet att arbeta självständigt och tillsammans. Projektet avslutas med offentlig presentation och tillfällig konstgestaltning i Skärblacka.


Projektet är finansierat med stöd av Region Östergötland. Projektet drivs av Norrköpings Konstmuseum och Östergötlands museum.

Ansökningsperiod
15 mars – 12 april 2023

Besked
19 april

Plats
Skärblacka

Arbetsprocess
Projektet inleds med en introduktion till Skärblacka. Genom ett antal gemensamma träffar skapas ett forum för erfarenhetsutbyte och fördjupning där olika kompetenser från museerna och externa
aktörer deltar. Möten med lokala aktörer sker löpande under projekttiden. Projektet avslutas genom någon form av tillfällig gestaltning och offentlig presentation i Skärblacka. Konstnärernas arbete dokumenteras kontinuerligt och vid avslut tas en rapport fram som blandar text, bild och intervjuer från processens gång. Process- och konstnärligt stöd finns med under hela perioden.

Tidplan projekt
Research: april – juni
Produktion & presentation: augusti-oktober

Viktiga datum
Tilldelning uppdrag: 19 april
Startmöte konstnärer i Skärblacka: 5 maj
Delavstämning konstnärer (digitalt): 25 maj
Preliminär publik aktivitet i Skärblacka: 31 maj
Delavstämning konstnärer (digitalt eller i Skärblacka): 21 aug
Publik presentation, konstgestaltning i Skärblacka: 14–15 okt

Arvode
2–3 konstnärer erhåller ett arvode om 75 000 SEK (exkl. moms, F-skatt, faktura) samt en
produktionsbudget på 50 000 SEK.

Krav
Utlysningen riktar sig till yrkesverksamma konstnärer som bor/är verksam i Östergötland. Konstnären ska ha erfarenhet av platsspecifika projekt. Konstnären ska också ha intresse för deltagarbaserade processer och för att arbeta kontextbaserat via undersökande metoder utifrån Skärblacka som plats och företeelse.

Bedömningsgrupp
Representanter från Norrköpings Konstmuseum, Östergötlands museum och projektledare.

Intresseanmälan
Ansökan sker genom att skicka en intresseanmälan som inkluderar kontaktuppgifter, kort beskrivning av konstnärskap, bifoga CV, referensbilder eller/och texter till:

Madelene Gunnarsson, projektledare, info@madelenegunnarsson.se