Meny
Arkeologi.

Vi arbetar ständigt tillsammans med andra för att nå det bästa resultatet i våra uppdrag. Tillsammans med olika analysföretag, universitet, allmänhet, kommuner, länsstyrelsen, företag, föreningar, församlingar m fl jobbar vi effektivt och tillför ny spännande kunskap om Östergötlands historia.

Arkeologidagen.

Utredning 

Du kan spara både tid och pengar om du i god tid tar reda på om det finns fornlämningar i vägen för en exploatering. Östergötlands museums arkeologer hjälper dig!

Vi utför arkeologiska utredningar som i en första etapp bl a innehåller fältinventering samt kart- och arkivstudier. I en andra etapp sker ofta upptagande av sökschakt med grävmaskin på valda delar av det planerade exploateringsområdet. Om utredningen visar att fornlämningar inte kan undvikas vid exploateringen krävs en ansökan enligt kulturmiljölagen (KML) till länsstyrelsen. Ansökan leder ofta till en arkeologisk förundersökning.

Vi utför även kulturhistoriska planeringsunderlag, exempelvis förstudier eller kulturmiljöanalyser som kan utgöra underlag i MKB:er.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp och råd i din hantering av arkeologiska frågor inför en exploatering.

Arkeologi.

Förundersökning

Visar en utredning att fornlämningar finns inom exploateringsområdet kan länsstyrelsen besluta om en arkeologisk förundersökning.

En förundersökning är oftast en begränsad utgrävning av en fornlämning och dess fornlämningsområde. Vid förundersökningen öppnas provschakt eller mindre ytor inom exploateringsområdet. Detta görs för att ta reda på fornlämningsområdets storlek och lämningarnas karaktär och ålder.

Utifrån förundersökningens resultat beslutar länsstyrelsen om fornlämningarna ska bevaras eller om man får ta bort dem.

Arkeologer.

Undersökning

Om de påträffade fornlämningarna måste tas bort beslutar länsstyrelsen om en arkeologisk undersökning.

Lämningarna som finns inom exploateringsområdet grävs ut och dokumenteras. Vid undersökningen tas prover för att bl a kunna datera lämningarna. En rapport skrivs för att bevara kunskapen om platsen till eftervärlden.

När en arkeologisk undersökning är färdig är marken fri från fornlämningar och klar för exploatering.