Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2017:26

Projekttyper

Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Fastighets­beteckning

Marby 6:4; Manhem 2:9; Sidus 1:7 och 6:7 samt Dagsberg-Unnerstad 1:5

Socken/stad

Dagsberg

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Dagsberg 35:1, 135:1, 148:1 och 150 m fl

Projektansvarig

Petter Nyberg


Unnerstad, Manhem och Stora Sidus

Kjell Svarvar och Petter Nyberg

I samband med detaljplanearbete inom tre olika områden öster om Norrköpings stad utförde Östergötlands museum en arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Utredningen omfattade sammanlagt cirka 120 hektar, i områden belägna i Dagsbergs socken på södra sidan av Bråviken. De aktuella områdena utgjordes till stor del av skogsområden omkring befintlig villabebyggelse, med en mindre del åker- och hagmarker.

Under utredningens första etapp kom sex stycken tidigare ej kända forn- och kulturlämningslokaler att registreras inom två av de tre aktuella områdena. Utöver detta kom delar av informationen rörande fem stycken av de sedan tidigare kända forn- och kulturlämningslokalerna att revideras. I samband med utredningens första etapp avgränsades också åtta utredningsobjekt för vidare utredning eftersom det på dessa ställen bedömdes att fornlämning kunde förväntas vid markingrepp. Hälften av dessa områden hade uppmärksammats och avgränsats i samband med tidigare genomförda utredningar men ej utretts vidare. Sammantaget bedömdes nio stycken lokaler kräva vidare utredning i form av sökschaktsgrävning i samband med utredningens andra etapp. Därutöver skulle, enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag, även boplatsen Dagsberg 150 avgränsas inom ramen för utredningens andra etapp. Utredningens andra etapp genomfördes inom de åtta utredningsobjekt som pekats ut under utredningens första etapp samt inom en nyregistrerad torplämning (ÖM4). Sökschaktsgrävning utfördes även söder om fornlämning Dagsberg 150.

Inom fem av utredningsobjekten framkom inget av arkeologiskt intresse. Inom Objekt I framkom en förhistorisk härd (ÖM7). Inom den södra delen av Objekt IV påträffades delar av stensträng/stensträngar. De påträffade stensträngsdelarna utgör sannolikt delar av den sedan tidigare registrerade stensträngen Dagsberg 148:1. Inom Objekt VII framkom obetydliga rester av syllstenshusgrund (ÖM3). Vid ÖM4 framkom vid utredningens andra etapp ytterligare en husgrund. I anslutning till fornlämning Dagsberg 150 framkom lämningar av förhistorisk boplatskaraktär strax söder om den geometri som sedan tidigare var registrerad i FMIS.

Efter avslutad utredning kan konstateras att en rad fornlämningslokaler vid Unnerstad och Stora Sidus kräver arkeologiska förundersökningar eller undersökningar vid eventuell exploatering. Beslut om fortsatta arkeologiska åtgärder fattas av Kultur- och samhällsbyggnadsenheten vid Länsstyrelsen Östergötland.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (6 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott

Pressrum

Mynewsdesk Följ Östergötlands museum